About Us Former High Commissioners

Former High Commissioners of India to Ghana

Names

Years

1

Mr. Raja Rameshmar Rao

1953-57

2

Mr. B.K. Kapur

1957-59

3

Mr. Khub Chand

1960-62

4

Mr. Jagdish Chand Kakkar

1962-66

5

Mr. Shanti Vithalbhai Patel

1966-69

6

Mr. Amrik Singh Mehta

1969-72

7

Mr. Shardul Bikram Shah

1972-75

8

Mr. C.B. Muthamma

1975-79

9

Mr. Pascal Alan Nazaareth

1979-82

10

Mr. Gurcharan Singh

1982-85

11

Mr. Major Singh Malik

1985-89

12

Mr.  Satinder Kumar Uppal

1989-92

13

Mr. Diljit Singh Pannun

1992-97

14

Mr. Arun Kumar Banerjee

1998-2001

15

Mr. Kaikhosrou K. Framji

2002-2005

16

Mr. Rajesh Nandan Prasad

2005-2008

17

Ms. Ruchi Ghanashyam

2008-2011

18

Mr. Rajinder Bhagat

2011-2013

19

Mr. K. Jeeva Sagar

2013-2016

20
Mr. Birender Singh Yadav 

2016-2019
21
Mr. Sugandh Rajaram 

2020-2023